OBCHODNÍ PODMÍNKY

INFO

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Prodávající: Hana Baronová
Sídlo: Výstavní 225/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 64997979
Registrace: Magistrát města Ostravy – Živnostenský úřad

www.baronesa.cz
info@baronesa.cz
(dále jen prodávající)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www. baronesa.cz.
 • Tyto obchodní podmínky mohou být prodávajícím měněny či doplňovány, práva a povinnosti vzniklé po dobu předchozích obchodních podmínek nejsou dotčena.
2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 • Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami.
 • Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky kupujícímu. Pokud bude mít prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, může kupujícího kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku může odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.
 • Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající se zavazuje zboží odeslat nejpozději do druhého pracovního dne, od připsání platby na účet. Zásilka zboží je realizována v pořadí podle přicházejících objednávek, do vyčerpání zásob, pokud prodávající u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání nebo se s kupujícím nedohodne jinak.
 • Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.
 • Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
 • Zásilka zboží je omezena pro území České Republiky.
3. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • Ceny jsou uvedeny v českých korunách a jsou konečné, prodávající není plátcem DPH. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby a jsou platné v okamžiku objednání.
 • K placené ceně za zboží je třeba přičíst přepravní poplatky příslušné ke zvolenému způsobu platby a dodávky. Prodávající nepožaduje žádné další poplatky v závislosti na způsobu platby.
 • Cena přepravného se započítává pouze při dodání hlavní zásilky, a to i v případě, že objednávka bude realizována formou dílčích dodávek. Termín realizace objednávky se může prodloužit z příčin nezávislých na dodavateli.
4. KUPUJÍCÍ MÁ NÁSLEDUJÍCÍ MOŽNOSTI PLATBY
 • Bezhotovostní platbu – pokyny budou kupujícímu zaslány při potvrzení objednávky spolu se zálohovou fakturou.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží včetně nákladů za přepravu současně s uvedením variabilního symbolu – tj. číslo objednávky. V tomto případě je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Po přijetí částky na účet prodávajícího vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající zašle tuto fakturu kupujícímu v papírové podobě spolu se zbožím nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
5. PŘEPRAVCE, CENA PŘEPRAVY

 • Cena přepravného za zboží přepravcem PPL činí 90,- Kč.
 • Kupující je povinen převzít zboží při dodání na místo určeném kupní smlouvou. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupující má právo v souladu s § 1829 zák. 89/2012 Sb. do 14 dnů od doručení zboží od smlouvy odstoupit a zboží vrátit (a to i bez udání důvodu). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve výše uvedené lhůtě. Přílohou Obchodních podmínek je Formulář pro odstoupení od smlouvy.
 • Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud bylo zboží na jeho přání vyrobeno, nebo upraveno (zakázková výroba).
 • Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, hradí náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez vad způsobených užíváním a bezpečně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Prodávající má právo nedostatečně zabalený či při přepravě poškozený balík nepřevzít
 • Po vrácení zboží kupujícím vrátí prodávající platbu, kterou od kupujícího obdržel za zboží na stejný platební prostředek, který kupující použil.
7. REKLAMACE

 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí. Záruka se nevztahuje na zboží, které je opotřebeno jeho používáním či poškozeno nevhodným zacházením. Zákazníkovi je spolu se zbožím odeslán také návod k použití u výrobků, které to vyžadují ( u oděvů štítky na údržbu).
 • Reklamaci je povinen podat písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Ve smyslu § 2169 Zák. 89/2012 Sb. může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 • Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).
 • Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 • Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodne na delší lhůtě.
 • Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 • Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
 • Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
 • U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9. OSTATNÍ

 • Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 • Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
 • Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Kupující se stane vlastníkem zboží zaplacením kupní ceny.
 • Nebezpečí škody na věci na kupujícího přechází jejím převzetím.
PŘÍLOHA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2018

Nepřehlédli jste některé z posledních modelů BARONESA?

Trička (10)

Šaty se zeštíhlujícím efektem - nová kolekce (11)

Ponča (3)

Legíny (1)

Doprodej předchozí kolekce (6)